Wiele miast (351)

Umowa o pracę i umowa zlecenie - czym się cechują, co je różni, z jakich elementów składa się wzór?


Praca stanowi istotną część naszego życia - czy nam się to podoba, czy nie - i dlatego istnieją regulacje prawne, które mają chronić interesy zarówno pracowników i pracodawców, a także państwo, które zyskuje dochód w postaci podatku.

Choć prawo pracy jest ciągle modernizowane (np. najnowsza zmiana, czyli zwolnienie z podatku PIT dla osób pracujących poniżej 26. roku życia). 

Reklama
Ogólne warunki legalnego zatrudnienia nie zmieniają się zbyt drastycznie - wyróżniamy umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz umowę o pracę.

Umowa zlecenie - wzór

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna (regulowana art. 734 - 751 Kodeksu cywilnego), która jest bardzo popularną formą zatrudnienia, zwłaszcza wśród młodych osób, dopiero rozpoczynających samodzielne zarabianie. Przedmiotem umowy zlecenie jest określona usługa, którą zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w określonym czasie (zawartym w umowie). Od umowy o dzieło odróżnia ją to, że w umowie nie są określone efekty działania, lecz samo jego wykonywanie.

    Nazywana jest często "śmieciówką", gdyż jeśli nie zostały wprowadzone dodatkowe zapisy, pracownikowi nie przysługują te przywileje, które otrzymałby w przypaku umowy o pracę (jak np. urlop wypoczynkowy). Z tego powodu o wiele bardziej opłaca się pracodawcy niż zleceniobiorcom.

Chociaż od 2018 roku istnieje też konieczność wypłacenia minimalnej stawki godzinowej, umowa zlecenie często zawierana jest na zdecydowanie mniejsze kwoty, niż zapewniałaby pracownikom umowa o pracę.

Forma umowy zlecenia nie jest jednoznacznie określona przez prawo, jednak przyjmuje się, że wzór powinien zawierać strony umowy (i ich własnoręczne podpisy), datę rozpoczęcia i wygaśnięcia zlecenia, jego przedmiot, wynagrodzenie. Tak sporządzony wzór umowy zlecenie powinna otrzymać każda ze stron, przynajmniej w jednym egzemplarzu.


Umowa o pracę - wzór

Umowa o pracę jest podstawową i najbardziej sprawiedliwą formą zatrudnienia. Jest pewnego rodzaju relacją prawną, która określa stosunki zawodowe pracodawcy i pracownika, a także reguluje ich wzajemne obowiązki i prawa. Tak jak w przypadku umowy zlecenie, umowa o pracę 

określa nie rezultat, ale samo działanie - pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonych w umowie czynności związanych
z konkretnym stanowiskiem, a pracodawca do zapewnienia mu możliwości urlopu, ochrony zdrowotnej (ubezpieczenie) i opłacania składek.

Umowa o pracę może być bezterminowa (inaczej mówi się o niej, że jest to umowa na czas nieokreślony) lub terminowa (zarówno
na czas określony, czyli z konkretną datą rozwiązania zawartą w umowie, jak i na okres próbny).
   


Umowa o pracę i umowa zlecenia - różnice

Forma umowy o pracę nie tylko wpływa na dodatkowe uprawnienia, ale także na odpowiedzialność związaną z wykonywanymi czynnościami. Główną różnicą jest wzór umów - wzór umowy zlecenie nie musi być dokładny, ani zawierać konkretnych detali osobowych. Wzór umowy o pracę natomiast powinien opisywać szczegółowe informacje o nazwie stanowiska, zakresie obowiązków, czasie pracy (w tym przysługujących przerwach), a nawet miejscu pracy.

Umowa zlecenia charakteryzuje się dużą swobodą, jednak wiąże się z tym także czynnik mniejszej stabilności - jeśli we wzorze umowy zlecenie nie zostanie wprowadzony okres wypowiedzenia, to obie strony mogą rozwiązać ją w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyn.

Dodatkowo, wzór umowy zlecenia jest bardzo orientacyjny, nie musi być ona bowiem zawierana na piśmie. Lepiej jednak dla obu stron, by była prawnie potwierdzona - chroni to zleceniodawcę i zleceniobiorcę przed niewykonaniem zapisanego zakresu zobowiązań.

Umowa o pracę automatycznie zmusza pracodawcę do podporządkowania się Kodeksowi Pracy i zapewnienia pracownika wszystkich przysługujących mu przywilejów - corocznego urlopu wypoczynkowego (zapis na ten temat może zostać wprowadzony we wzór umowy zlecenie), ochrony przed zwolnieniem w razie ciąży, niepełnosprawności czy okresu przedemerytalnego.

Więcej: www.Kruczek.pl 

stat4u PortalPOLSKA.pl