Lublin
Program wspierania studiujących w Lublinie laureatów i finalistów olimpiad i turniejów

Studenci pierwszego roku studiów szkół wyższych, uczący się na terenie Miasta Lublin, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Nabór trwa od 1 do 31 marca.

Reklama

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin
 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
 

Ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;

Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
 

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

_______________________________________________________________________________________Jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;

 

W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2015/2016 należy składać w terminie od 1 do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30, w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

stat4u PortalPOLSKA.pl