Wiele miast (351)

Podwyższenie przez komornika opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT

Jesteś dłużnikiem? Prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne? Sprawdź czy Komornik podwyższył Ci opłatę egzekucyjną o stawkę podatku VAT.

Reklama
Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Jest to zasada wyrażona w przepisach postępowania cywilnego. Do tych kosztów zaliczamy: koszty zastępstwa adwokata lub radcy prawnego, wydatki w toku egzekucji i opłatę egzekucyjną. Największą część kosztów postępowania egzekucyjnego stanowi opłata egzekucyjna, wynosząca aż 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia lub czasem, w niektórych przypadkach 8%, gdy mówimy o wyegzekwowaniu świadczenia z egzekucji skierowanej do wierzytelności z kont bankowych, czy np. z wynagrodzenia za pracę lub zasiłku dla bezrobotnych. Dodać do tak wysokiej opłaty egzekucyjnej stawkę 23% vatu, powoduje znaczny wzrost kosztów dłużnika.
 
 
Interpretacja ogólna w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) czynności wykonywanych przez komorników sądowych, wydana przez Ministra Finansów w dniu 9 czerwca 2015 roku, zwiększyła praktykę komorników w podwyższaniu opłaty egzekucyjnej o stawkę VAT. Zgodnie z powyższą interpretacją czynności wykonywane przez komorników zostały uznane za świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale wprost wskazał, że komornik – absolutnie – nie może powiększyć należnej mu opłaty o kwotę podatku i dodaje, że należność komornika jest należnością brutto. Dlatego też żaden komornik nie ma prawa tym bardziej obowiązku naliczania podatku vat.
 
 
Wielu dłużników zmaga się z kłopotami finansowymi, nie tylko wynikającymi z zaciągniętych zobowiązań ale także kłopotami wywołanymi, dodatkowo i niesłusznie, naliczanym przez komorników podatkiem VAT.
 
 
Powyższe jeszcze bardziej uwidacznia problem, z którym mierzy się wielu dłużników, tym bardziej, że wielu z nich żyło w nieświadomości nieprawidłowej praktyki podwyższania opłaty egzekucyjnej o stawkę VAT. W jaki sposób przeciwdziałać, lub jak reagować na owe naruszenia? Rozwiązaniem jest złożenie skargi na czynności komornika w trybie art. 767 k.p.c.
 
 
Koszty, z którymi mierzy się dłużnik, są na tyle duże, że godzenie się na podwyższanie 8 lub 15% opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT – 23%, stanowi kolejny znaczny koszt, którym obciążany jest dłużnik. Co jak pokazał Sąd Najwyższy jest nieprawidłową praktyką komorników, którzy nie mogą powiększyć należnej mu opłaty stosunkowej o kwotę podatku.
 
 
Dłużniku nie stój biernie Ty też masz swoje prawa i nikt, a tym bardziej komornik, nie może obciążać Ciebie dodatkowymi kosztami, które nie stanowią niewielkiego ułamka, a znaczny procent należności.
 

Artykuł sporządzono w oparciu o: https://kowalikpajewski.pl/blog/.
stat4u PortalPOLSKA.pl