Lublin
Oferta Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: XXII Festiwal „Muzyka i Plastyka - Tempus Paschale", które realizowane będzie od dnia 5 marca 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r.

Reklama

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 3000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua w Lublinie spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Pro Musica Antiqua w Lublinie.

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Oferta została zamieszczona:

 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 

20-029 Lublin.

 

→ Oferta Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua

stat4u PortalPOLSKA.pl