Wiele miast (351)

Ochrona środowiska to kluczowy problem naszej współczesności

 
Początki firmy LEMITOR sięgają 1990 roku, kiedy działalność rozpoczęła firma doradcza "LEMITOR Pracownia Ochrony Środowiska Renata i Zbigniew Lewiccy".

Zapoczątkowana wówczas przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej działalność skupiona była początkowo wyłącznie na usługach pomiaru emisji i analizy zanieczyszczeń powietrza.

Reklama
Od początku prowadzonej działalności firma powiększała potencjał techniczny, ale przede wszystkim rozwijała profesjonalny zespół i zakres świadczonych usług.
 
W 1998 obszar świadczonych usług poszerzony został o specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, a uzyskane kompetencje pozwoliły wprowadzić do oferty również sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko.
 
Kolejny przełomowy czas w historii firmy to rok 2001, kiedy LEMITOR obejmuje realizację dużego zadania polegającego na monitoringu hałasu autostrady A4. Fakt ten jest o tyle istotny, że stanowił ważny przyczynek do późniejszej intensywnej rozbudowy obszaru usług z zakresu oceny hałasu w środowisku.
 
Początek XXI wieku to wreszcie czas kiedy firma odpowiadając na rosnące oczekiwania rynku rozpoczyna wdrażanie systemów zarządzania jakością. Starania uwieńczone zostają sukcesem w 2005 roku kiedy LEMITOR otrzymuje certyfikat zgodnie z ISO 9001 w obszarze kompleksowych usług i doradztwa ochrony środowiska wydany przez TUV Nord Polska. Wydarzenie to silnie motywuje do podejmowania dalszych działań w tym zakresie, które procentują już kilka lat później. W 2008 roku firma uzyskuje bowiem certyfikat akredytacji zgodnie z ISO 17 025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Rok 2017 oznacza natomiast w historii firmy wdrożenie standardów systemu zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14 001.
 
Ostatnie lata to przede wszystkim rozbudowa sieci placówek regionalnych w Bydgoszczy i Szczecinie a także pogłębianie kompetencji i umacnianie pozycji w już obszarze już świadczonych usług.
 
- Od ponad ćwierć wieku funkcjonowania jesteśmy obserwatorem, ale też i uczestnikiem wydarzeń wolnej Polski – mówią menadżerowie firmy. - Burzliwe, ale i twórcze początki transformacji, powódź tysiąclecia czy przystąpienie do Unii Europejskiej - w każdym z tych wydarzeń staraliśmy się dostrzegać i wykorzystywać pojawiające się szanse.
 
Dzisiaj LEMITOR to zespół dziesiątek specjalistów kompetentnych w szerokim spektrum usług monitoringu i doradztwa ochrony środowiska.
 
Pomiar zanieczyszczeń powietrza
 
Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR oferuje szeroki wachlarz usług: pomiary zanieczyszczeń powietrza oraz imisji w powietrzu. Usługi realizowane są przez doświadczony zespół z wykorzystaniem różnorodnych metod adekwatnych do danego zlecenia, np. aspiracyjnej, elektrochemicznej czy spektrofotometrycznej.
 
Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Celem jest uzyskanie dokładnej i precyzyjnej informacji o wielkości zanieczyszczenia, dlatego też każdorazowo usługa obejmuje monitoring jakości powietrza w Polsce, obejmujący następujące etapy o istotnym znaczeniu:
 
Przygotowanie
 
Po otrzymaniu zlecenia ustalane są warunki techniczne wykonania pomiaru oraz oczekiwania co do wymogów formalnych, zgodnie z którymi badanie ma być przeprowadzone. Jeśli to niezbędne, firma oferuje przygotowanie miejsca pomiaru poprzez montaż króćców pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Pomiar
 
W uzgodnionym terminie realizowane są pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niektóre z parametrów mierzone są bezpośrednio na miejscu, a do dalszej analizy laboratoryjnej pobierane są również próbki gazów odlotowych (emisja) lub powietrza (imisja).
 
Doświadczona ekipa pomiarowa - jeśli jest to wymagane - posiada odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie do pracy na wysokości.
 
Analiza laboratoryjna
 
Pobrana próbka transportowana jest do laboratorium w ściśle określonych warunkach. Analiza laboratoryjna próbki przeprowadzana jest przez Laboratorium Badawcze LEMITOR, co zapewnia optymalizację kosztów i czasu wykonania usługi. Po przeprowadzeniu analizy i sprawdzeniu sporządzane jest sprawozdanie przekazywane zlecającemu.
 
Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje m.in.
 
- przepływ
 
- stężenie i emisja SO2, CO, CO2, NO2, O2
 
- stężenie pyłów w emisji i imisji
 
- oznaczanie zawartości metali w pyle i powietrzu
 
- stężenie amoniaku, chloru, chlorowodoru, kwasu siarkowego, formaldehydu, izocyjanianów (MDI, TDI), siarkowodoru, fluoru i fluorków w powietrzu i gazach odlotowych
 
- oznaczanie związków organicznych w powietrzu i gazach odlotowych
 
- oznaczanie zawartości LZO (Lotnych Związków Organicznych) w gazach odlotowych (jako TOC)
 
- określenie stężenia CH4, CO2 i O2 w gazach składowiskowych.
 
 
Analiza porealizacyjna
 
Analiza porealizacyjna to opracowanie o charakterze zbliżonym do raportu o oddziaływaniu na środowisko przy czy w odróżnieniu od tego pierwszego - realizowana jest po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Celem jest określenie czy faktyczna skuteczność zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko zgodna jest z założeniami przyjętymi na wcześniejszych etapach planowania inwestycji.
 
Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju. Usługa ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla tego rodzaju analiz:
 
- sprawdzenie czy cele odnoszące się do zagadnień środowiska wyznaczone w projekcie zostały osiągnięte,
 
- kontrolę mającą na celu określenie czy eksploatacja przedsięwzięcia odpowiada zaakceptowanym standardom i praktykom ochrony środowiska,
 
- określenie czy procedury kontrolne są właściwe i zapewnią spełnianie wymagań środowiskowych także w przyszłości,
 
- wskazanie ewentualnych błędów realizacyjnych mogących skutkować zwiększoną uciążliwością dla środowiska
 
Wieloletnie doświadczenie specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR to gwarancja prawidłowego wykonania usługi. Jeśli to niezbędne, na każdym etapie realizacji, wsparcia udzielić może Laboratorium Badawcze LEMITOR.
 
Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001. Wykonanie analiz środowiskowych (w zakresie adekwatnym do potrzeb) realizują pracownicy Laboratorium Badawczego LEMITOR akredytowanego zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji.

(ac)
 
stat4u PortalPOLSKA.pl