Tuchów
Maciej Sajdak kandydatem na burmistrza Tuchowa w drugiej turze wyborów samorządowych 2018

 
Jednym z dwojga kandydatów do urzędu Burmistrza Tuchowa, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu najwięcej głosów jest w drugiej turze wyborów Maciej Sajdak. Urodził się w Tuchowie, ma 43 lata. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie.
Z zawodu jest ekonomistą i informatykiem. Pracuje w branży finansowej oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest żonaty i ma dwie córki.

Reklama
Kampanię wyborczą prowadzi pod hasłem: Niech wygra Gmina Tuchów!  - Potrzebna jest zmiana wizerunku władz samorządowych w Tuchowie – zapowiada Maciej Sajdak. - Dość starych układów i bylejakości w Tuchowie.
 
Reprezentuje środowisko dojrzałych, wykształconych, młodych ludzi, którzy wybrali gminę Tuchów na miejsce zamieszkania i założenia rodziny. - Tu jest nasze miejsce, tu stoi nasz dom, tu mieszkali nasi rodzice i tu chcemy wychowywać swoje dzieci – uzasadnia. - Jako burmistrz chcę zadbać, aby było to przyjazne i piękne miejsce, z którego mieszkańcy są dumni i w którym dobrze się mieszka.
 
Chce zorganizować gminę obywatelską, w której mieszkańcy będą współdecydować o działaniach władz, a zadania będą wynikać z ich potrzeb. W tym celu potrzebne jest opracowanie ram prawnych dla społecznych zespołów doradczych burmistrza tj. Rady Młodzieży, Rady Seniorów, Rady Ekspertów, Rady Kultury, które będą wyrażać opinie, oczekiwania i potrzeby poszczególnych grup mieszkańców gminy i zabiegać o jej rozwój, aktywnie identyfikując się z nią.

   
Maciej Sajdak uważa, że należy opracować wizję pod nazwą: “Jak Tuchów będzie wyglądał za kilka lat”. Określić cele priorytetowe i działania, które do tego celu doprowadzą. - W zarządzaniu naszym miastem nie powinno być zadań przypadkowych i zaskakujących bezzasadnością – podkreśla.
 
Gmina Tuchów może być obywatelska. Jest wiele obszarów życia codziennego, w których podstawą do wydania decyzji powinny być szerokie konsultacje społeczne, a informacja o nich powinna dotrzeć do każdego obywatela.

Dotyczy to między innymi:
 
- szeroko pojętych inwestycji,
 
- projektów uchwał, będących podstawą prawną działań miejscowych władz,

- budżetu obywatelskiego zbudowanego od podstaw z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,

- inicjatywy lokalnej, gdzie projekty realizowane są wspólnie (finansowo lub rzeczowo) przez mieszkańców, organizacje społeczne, samorząd,

- Rady Działalności Pożytku Publicznego – bezpośredniego głosu organizacji pozarządowych.
 
Zapewnia, że dążyć będzie do tego, aby  poszczególne grupy mieszkańców współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały w działaniach dla rozwoju gminy. Zabiegać będzie w instytucjach zewnętrznych o wydawanie stosownych decyzji, korzystnych dla gminy, o pomoc i wsparcie.
 
Najważniejsze zadania dla Tuchowa
 
Priorytetem pracy Macieja Sajdaka jako burmistrza Tuchowa będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych. - Dołożę wszelkich starań, aby wykorzystane zostały wszystkie możliwe źródła finansowania zewnętrznego poprzez złożenie maksymalnie dużej liczby wniosków we wszystkich dostępnych instytucjach do tego powołanych – ogłasza zamierzenia, które będzie realizował po objęciu funkcji burmistrza Tuchowa.
 
Stawia na aktywność władz samorządowych w zakresie działań proinwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, organizowanie nowych miejsc pracy, stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców.
 
Koncentrować się będzie na poszukiwaniu inwestorów z branży przetwórstwa płodów rolnych oraz na inwestowaniu w promocję produktów lokalnych wytwarzanych w gospodarstwach rolnych, a także rozwijającej się branży winiarskiej.
 
Dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, poprzez wdrożenie działań zabezpieczających miasto przed powodzią. Będzie zabiegał o zaangażowanie i współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi instytucjami krajowymi  odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na terenie Gminy Tuchów.
 
Podejmie działania mające na celu zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed wyrządzaniem szkód przez dziką zwierzynę.
 
- Widzę także potrzebę nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami i zainicjowanie zespołu, który na partnerskich warunkach będzie promował region tarnowski, w tym Gminę Tuchów – dodaje Maciej Sajdak. – Koniecznie trzeba mądrze wykorzystać potencjał atrakcyjnego położenia miasta i gminy oraz wielowiekową tradycję pielgrzymowania do Tuchowa - w celu rozwinięcia bazy turystycznej.
 
Troszczyć się będzie o rozszerzenie działań mających na celu polepszenie jakości powietrza, a tym samym poprawę warunków zdrowotnych i bytowych mieszkańców oraz rozwój turystyki.
 
Zależy mu na pozyskiwaniu środków na instalacje odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzeniu gminnego programu wymiany pieców. Chce również wprowadzić program osłonowy dla potrzebujących polegający na dopłatach do ekologicznego paliwa.
 
Zabiegać będzie o utworzenie programu inwestowania w istniejące i nowe obiekty infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej oraz wykonywanie ich w kolejności wyznaczonej przez rzeczywiste potrzeby.
 
Sprawować będzie nadzór i rozwijać współpracę z inwestorami podczas budowy obwodnicy Tuchowa, aby inwestycja wykonana została w jak najwyższym standardzie i nie przyczyniła się do podwyższenia ryzyka powodziowego.
 
 
Obszary wymagające zmian i poprawy w Tuchowie
 
Doskonalenie wszelkich form komunikacji pomiędzy urzędem gminy a mieszkańcami. Urząd  musi być przyjazny dla klienta i sprawny w działaniu. Maciej Sajdak planuje doskonalenie elektronicznego obiegu dokumentów poprzez nowoczesne kanały komunikacji. 
 
Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w nowy sprzęt, zwiększający bezpieczeństwo strażaków podczas pełnienia akcji i dbanie o sprawiedliwy podział środków pomiędzy te jednostki.
 
Zwiększenie dostępu do mediów dla wszystkich gospodarstw oraz starania o obniżenie opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów.
 
Ubieganie się o dostęp do większej infrastruktury gazowniczej.
 
Modernizacja i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, zgodnie z potrzebami mieszkańców.
 
Wykonanie nowych stref zieleni miejskiej. Utrzymanie czystości i porządku w przestrzeni publicznej. Miasto musi być czyste, bezpieczne, oświetlone i zadbane.
 
Poprawa oznakowania i przejść dla pieszych,  zwłaszcza w niebezpiecznych miejscach. Budowa i modernizacja dróg, chodników i kanalizacji.
 
Aktywne współdziałanie z instytucjami medycznymi w celu pozyskiwania dobrych lekarzy i sprzętu diagnostycznego oraz sprawnego dostępu do służby zdrowia.
 
Opracowanie nowej formuły współpracy z miastami partnerskimi. Zaangażowanie mieszkańców w działania służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu tych miast.
 
Zwiększenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli w celu rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.
 
Skuteczne docieranie z ofertą kulturalną do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Rozwijanie bazy sprzyjającej aktywności twórczej mieszkańców. Zorganizowanie przyjaznego miejsca spotkań dla mieszkańców, mającego na celu spotkania twórcze i rekreacyjne.
 
Zwiększenie możliwości i dostępu do aktywności pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie dotowanych przez Gminę: półkolonii letnich, ferii w mieście, wyjazdów na basen, nauki jazdy na nartach, zajęcia rozwijające talenty.
 
Rozszerzenie działalności promocyjnej miasta o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
 
 
Publikacja promocyjna KWW Macieja Sajdaka  www.tuchowO2.pl

 
stat4u PortalPOLSKA.pl