Krotoszyn
Krotoszyn: XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 41 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 - informuje portal krotoszyńskiego magistratu.

Reklama
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Wnioski merytoryczne i zapytania radnych. 
5. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących rad osiedli.
6. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. 
8. Odpowiedzi na wnioski merytoryczne i zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na terenie miasta Zduny, wsi Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz z terenu Gminy i Miasta Zduny,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej,
c) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne,
d) zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna,
e) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Kobiernie przy ul. Kobierskiej 46 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie przy ul. Popiełuszki 3 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) zmiany uchwały nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
h) zmian w budżecie na 2016 rok.
10. Informacja o pracy  Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym.
11. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
12. Zapytania i wolne głosy. 
13. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady 
/-/ Zofia Jamka

Reklama____________________________________________________________ _______________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl