Wiele miast (351)

Jak wyceniać wierzytelności?


Wierzytelności, czyli kwoty przynależne danemu wierzycielowi (np. bank) od dłużników, powstające wskutek udzielenia finansowania, mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Z uwagi na fakt, że wartość nominalna należności nie odpowiada ich wartości godziwej, niezbędnym elementem procesu zbycia wierzytelności jest ich prawidłowa wycena.

Reklama
Podejście indywidualne czy portfelowe?

Pierwszym etapem wyceny jest określenie jakie podejście zastosować do wycenianego zbioru wierzytelności – indywidualne czy portfelowe. Zgodnie z podejściem indywidualnym każda wierzytelność wchodząca w skład wycenianego zbioru powinna być wyceniana indywidualnie, natomiast ideą podejścia portfelowego jest założenie, zgodnie z którym cały zbiór wierzytelności wyceniany jest łącznie. Przesłanki, które decydują o wyborze podejścia to m.in. liczba, jednostkowa wartość, cechy, okres powstania oraz zabezpieczenia wycenianych wierzytelności. 

 
Jakie metody wyceny są dostępne w ramach wyceny wierzytelności?

W praktyce gospodarczej wyróżnić można trzy powszechnie stosowane metody wyceny aktywów, tj. metodę majątkową, porównawczą oraz dochodową. Ze względu na ograniczania dwóch pierwszych metod, jedyną metodą aplikowalną na grunt wyceny wierzytelności jest metoda dochodowa. 
 
Zgodnie z założeniem metody dochodowej wartość danego aktywa jest równa wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, które wygeneruje dane aktywo. W celu wyceny wierzytelności metodą dochodową konieczne jest zaprognozowanie przyszłych spłat z tytułu danej wierzytelności bądź zbioru wierzytelności.

Jak wycenia się portfele wierzytelności?

W celu określenia wartości godziwej wierzytelności konieczne jest ustalenie oczekiwanej straty kredytowej z danej wierzytelności. Oczekiwana strata kredytowa jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia kredytowego, straty poniesionej w jego następstwie oraz wartości salda narażonego na jego wystąpienie. Wartości te uzyskiwane są podczas analizy historycznych danych dotyczących podobnych portfeli wierzytelności.
 
W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, gdy wartość wierzytelności będąca wynikiem wyceny powyższą metodą jest niższa, niż wartość przedmiotu zabezpieczenia, przyjmuje się, że wartość godziwa wierzytelności jest równa niższej z dwóch wartości, tj. wartości nominalnej bądź wartości przedmiotu zabezpieczenia. 
 
Wyceny portfeli wierzytelności wykonywane są przez odpowiednie firmy doradcze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-wierzytelnosci/ 
 
 
  
 
 
  
stat4u PortalPOLSKA.pl