Wiele miast (351)

Dofinansowania i refundacje - sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny w sklepie medycznym Reha-Max

Sklep medyczny Reha-Max na swoich stronach https://reha-max.pl/  publikuje pełny zestaw informacji na temat zasad i procedur uzyskiwania dofinansowania sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego.  

Refundacja NFZ

Dofinansowanie PCPR, MOPR, MOPS

Dofinansowanie PFRON

Reklama
Refundacja NFZ

Pacjenci i rekonwalescenci zmuszeni do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub środków pomocniczych, takich jak: gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, kule, laski, wózki, pieluchy itp. mogą ubiegać się o refundacje NFZ. Ubezpieczona osoba ma możliwość zakupu sprzętu medycznego - sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny - w s
klepie medycznym Reha-Max na stronach https://reha-max.pl/   -
bezpłatnie lub za dopłatą w ramach opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania NFZ dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 
W dokumencie dostępne są informacje o możliwości finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymienionych wyrobów medycznych. Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone między innymi:
 
1. Osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

2. Maksymalna kwota refundacji, od której może być naliczony udział pacjenta w kosztach nabycia danego wyrobu medycznego,

3. Kryteria przydziału dofinansowania,

4. Okres użytkowania sprzętu,

5. Limit ceny przysługującej na naprawę.
 

Komu przysługuje refundacja z NFZ i jak uzyskać dofinansowanie?
 
O dofinansowanie NFZ może starać się każda ubezpieczona osoba (pracownik, emeryt, rencista, zarejestrowany bezrobotny, członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia). Na stronie s
klepu medycznego Reha-Max  https://reha-max.pl/dofinansowanie-nfz/  wyszczególnione są etapy procedury uzyskania
dofinansowania NFZ: lekarz specjalista, w ramach prowadzonego leczenia, wypisze zlecenie na zaopatrzenie na wyroby medyczne. Następnie należy potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ i można je zrealizować w sklepie ze sprzętem medycznym.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia poświadcza prawo do refundacji i potwierdza limit cenowy, wysokość refundacji NFZ, oraz sprawdza datę ważności zlecenia. Prawo do świadczenia jak również wysokość refundacji jest potwierdzana na podstawie kodu sprzętu ortopedycznego, który do zlecenia wpisał lekarz.
 
Wniosek o dofinansowanie z NFZ

- musi zawierać podstawowe dane wnioskodawcy, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, nazwę przedmiotu dofinansowania, sposób przekazania dofinansowania (konto wnioskodawcy lub konto sprzedawcy), oświadczenie o odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe dane, oświadczenie o dochodzie netto rodziny, datę i czytelny podpis.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty opisane na stronie https://reha-max.pl/dofinansowanie-nfz/
 
Wyroby medyczne, które są wydawane na zlecenie. Szczegółowy wykaz dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dofinansowanie NFZ dla osób niepełnosprawnych obejmuje między innymi:
 
1. protezy kończyn dolnych i górnych zarówno po amputacji jak również w przypadku kiedy pacjent nie posiada kończyn od urodzenia lub cierpi na ich niedorozwój,

2. ortezy kończyn dolnych i górnych,

3. obuwie ortopedyczne,

4. gorsety ortopedyczne,

5. aparaty słuchowe,

6. wkładki uszne,

7. soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali,

8. protezy piersi,

9. peruki, itp.,

10. pieluchy lub podkłady.
 

Które urządzenia rehabilitacyjne podlegają dofinansowaniu NFZ?
 
Specjalistyczny sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny należy się każdemu ubezpieczonemu w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Refundacja przysługuje również chorym dzieciom, a właściwie ich opiekunom.
 
Na przykład dzieciom i osobom dorosłym chorym na porażenie mózgowe przysługuje:
 
1. dofinansowanie NFZ do pionizatora,

2. dofinansowanie NFZ na wózek inwalidzki,

3. dofinansowanie NFZ do wózka elektrycznego.

 
Dla opiekunów osób chorych i leżących dużym ułatwieniem w opiece jest posiadanie specjalnego łóżka lub materaca. Dla pacjentów i ich rodzin zakup łóżka rehabilitacyjnego oraz materaca przeciwodleżynowego jest bardziej dostępny dzięki dofinansowaniu NFZ.
 
Często osoby po trudnych operacjach ortopedycznych mają problemy z codziennym poruszaniem się. W ich sytuacji koniecznym rozwiązaniem jest używanie balkonika, który pomaga w chodzeniu. Środki na zakup można pozyskać ubiegając się o dofinansowanie NFZ do balkonika.
 
Podróż z dzieckiem niepełnosprawnym
 
Pojazd, którym podróżuje dziecko niepełnosprawne powinien być wyposażony w specjalny fotelik samochodowy. Musi to być produkt najwyższej jakości, który zapewni dziecku maksymalny komfort podróżowania. Dodatkowo powinien zapewniać niezbędny poziom bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane zakupem fotelika mogą złożyć wniosek o dofinansowanie NFZ do fotelika samochodowego.
 
 
Dofinansowanie PCPR, MOPR, MOPS 
 https://reha-max.pl/dofinansowanie-pcpr-mops/ 

- osoby zainteresowane zakupem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, których nie stać na kupno z powodu braku własnych środków lub w sytuacji kiedy dany sprzęt nie jest objęty refundacją NFZ, mogą starać się o dofinansowanie PCPR lub z MOPS. Obie instytucje, zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomagają uzyskać finanse na zakup takiego sprzętu.
 

O jakie dofinansowanie z PCPR/MOPS można się ubiegać?
 
Środki finansowe na sprzęt rehabilitacyjny można otrzymać w dwóch przypadkach:
 
Dofinansowanie na zakup sprzętu refundowanego przez NFZ
 
O dofinansowanie z PCPR do wózka może starać się osoba będąca już w posiadaniu takiego sprzętu, który został częściowo zrefundowany przez NFZ, a częściowo zapłacony ze środków własnych. Można wnioskować o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie z PCPR (dostępny w każdym oddziale PCPR lub MOPS) i komplet wymaganych dokumentów, które są opublikowane na stronie https://reha-max.pl/dofinansowanie-pcpr-mops/
 
Wysokość wypłaconego dofinansowania może wynieść nawet 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, ale pod warunkiem, że cena zakupu nie była wyższa od wyznaczonego przez NFZ limitu na dany sprzęt. W przeciwnym wypadku jeżeli cena przekroczyła limit ustalony przez Fundusz na dany przedmiot ortopedyczny, to może być wypłacone 150% wyznaczonej kwoty limitu. Można starać się między innymi o dofinansowanie PCPR do wózka inwalidzkiego.
 
Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny nie refundowany przez NFZ
 
- pozwala uzyskać do 60% wartości zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek, oraz takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania z udziałem NFZ, z tą zmianą, że zamiast zlecenia na sprzęt dostarczamy zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu takiego przedmiotu. Aby przyznane środki zostały wypłacone, należy podpisać umowę i przedstawić fakturę celem wykonania przelewu na konto sprzedawcy.
 
O dofinansowanie można ubiegać się na przykład kupując taki sprzęt, jak:
 
– maty do hydromasażu,

– sprzęt do ćwiczeń,

– sprzęt toaletowy dla osób niepełnosprawnych,

– inne produkty niezbędne do rehabilitacji.
 
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w ramach dowozu na zajęcia rehabilitacyjne mogą zwrócić się do PCPR dofinansowanie do fotelika samochodowego.
 

Niepełnosprawni i bariery architektoniczne
 
O dofinansowanie z PCPR dla niepełnosprawnych mogą starać się niepełnosprawni, którzy kwalifikują się do refundacji kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, czy sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski mogą składać przez cały rok. Podstawowym warunkiem do udzielenia dofinansowania PCPR jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie PFRON i PCPR wnioskując o likwidację barier architektonicznych i technicznych, które utrudniają im codzienne życie. Do składanego wniosku muszą dołączyć szereg niezbędnych dokumentów. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w biurze PCPR lub PFRON najbliższym miejsca zamieszkania.
 
 
Dofinansowanie PFRON
kk.....

https://reha-max.pl/dofinansowanie-pfron/
 
Osoby niepełnosprawne, którym trudno jest sfinansować udział własny przy zakupie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych (obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki aparaty słuchowe, itp.) mogą starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dopłatę można wnioskować w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwych dla miejsca zamieszkania.
Materiał zewnętrzny.
stat4u PortalPOLSKA.pl