Wiele miast (351)

Comiesięcznie 250 świadczeń pomagających opiekunom osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 
Są w życiu trudne sytuacje, gdy trzeba zająć się opieką osoby bliskiej, a zdarza się, że opieka wymaga zrezygnowania z wykonywania pracy zawodowej.

Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia z ZUS, KRUS, Powiatowego Zespołu Orzekania otrzymują podstawowe świadczenia socjalne na podstawie właściwej ustawy. 

Reklama
Opiekunom osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji pomocy udziela także Fundacja Pomoc Opiekunom http://fundacjapomocopiekunom.pl, powstała w 2020 roku w Koninie,
z inicjatywy Mariusza Andrzejczaka oraz Dawida Antkowiaka. 
 
Celem fundacji jest działanie na rzecz:
 
1) wspomagania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych oraz osób po 50. roku życia;

2) rozwoju edukacji i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;

3) wspierania działań na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

4) popularyzacji turystyki, krajoznawstwa i sportu;

5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

6) integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

7) promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą;

8) wspierania rozwoju ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz idei wolontariatu.
 

- Realizujemy obecnie największy projekt prawny w Polsce dla opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia z ZUS, KRUS, Powiatowego Zespołu Orzekania – mówi Jarosław Marek, jeden z działaczy Fundacji Pomoc Opiekunom. - Świadczenia procedujemy dla osób w pierwszej linii alimentacyjnej: rodzice na dziecko, dziecko na rodzica, współmałżonkowie na siebie czy rodzeństwo na siebie.
 
____________________________________________________________________________
 
Kontakt i odpowiedzi na pytania dot. działalności Fundacji Pomoc Opiekunom:

Jarosław Marek, ambasador Fundacji Pomoc Opiekunom,
tel. 724 513 470

_____________________________________________________________________________

 
Fundacja udzieliła pomocy już prawie 3 tysiącom osób. Obecnie beneficjenci tej pomocy otrzymują ponad 250 świadczeń każdego miesiąca. Dzięki Fundacji Pomoc Opiekunom sytuacja tych osób objętych pomocą zmieniła się zdecydowanie na lepsze. Te osoby, naprawdę potrzebujące wsparcia finansowego i pomocy prawnej często miały tylko minimalne, socjalne środki finansowe, a dzięki działaniom Fundacji, ci beneficjenci uzyskują pomoc nawet w wysokości ponad 23 tys. zł rocznie. 
 
Już kilkadziesiąt osób, nazywanych Ambasadorami Fundacji Pomoc Opiekunom zaangażowało się w działalność społeczną i charytatywną, tak potrzebną i ważną. Podziękowania za pomoc finansową i prawną w załatwianiu spraw administracyjnych nadchodzą od wielu osób, wdzięcznych za udzielaną pomoc.  
 
(ac) 
stat4u PortalPOLSKA.pl