Wiele miast (374)
Angielskie gry online, które uczą podstaw języka

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym tj. w wieku 3-8 lat często szukają w internecie dla swoich pociech materiałów edukacyjnych stworzonych specjalnie dla tej grupy wiekowej.
 
Od tego roku szkolnego język angielski wprowadzony zostaje obowiązkowo do przedszkoli, aby zniwelować dysproporcje w poziomie zaawansowania znajomości języka angielskiego dziecka w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Reklama
W szkole bardzo często spotykamy się z brakiem możliwości stworzenia grup na określonym poziomie zaawansowania, brakiem czasu na pracę z dziećmi uzdolnionymi  (potrzebującymi dodatkowych ćwiczeń na wyższym poziomie), bądź słabszymi (o mniejszych zdolnościach lingwistycznych, które potrzebują większej ilości różnorodnych ćwiczeń z danego zakresu do opanowania materiału).
 
To wszystko sprawia, że nauczyciel w klasie pierwszej rozpoczyna pracę z dziećmi od tzw. początku, a u dzieci, które miały już wcześniejszy kontakt z językiem i znają wiele zagadnień, takie zajęcia
powodują znużenie i zniechęcenie.

Co zrobić, aby wykluczyć takie trudności?
 
Co zrobić żeby podstawy znajomości języka angielskiego wśród najmłodszych były ujednolicone i stanowiły mocny fundament na bazie, którego dziecko będzie zdobywało wiedzę w kolejnych latach nauki?
 
- Odpowiedzi należy szukać w innych sposobach urozmaicania zajęć językowych – wyjaśnia Agnieszka Przygodzka z CE Proteuss www.proteuss.edu.pl- Opracowaliśmy projekt kursu językowego dla dzieci, który kształci umiejętność stosowania zaawansowanych środków w
   
nauce oraz we współpracy dzieci – rodzice - przedszkole/szkoła, wprowadza dziecko w świat multimediów i technologii informatyczno – komunikacyjnej doskonaląc jednocześnie jego zdolności językowe.

Ta nowoczesna metoda pracy to eProti (e-learning -internetowy kurs angielskiego dla dzieci).
 
Bezpośrednim odbiorcą może być każde dziecko w wieku od 3 do 8 lat, które rozpoczyna lub jest w trakcie nauki języka angielskiego i ma dostęp do Internetu. 
 
Z platformy eProti mogą korzystać wszystkie placówki przedszkolne i szkoły podstawowe w całej Polsce, które posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (tzw. odbiorcy grupowi) oraz osoby prywatne, które wykupią dostęp do platformy dla swoich dzieci (tzw. odbiorcy indywidualni).
   
eProti  może stanowić uzupełnienie zajęć językowych w przedszkolu/szkole lub też służyć do samodzielnego wprowadzenia dziecka w świat języka angielskiego. 
 
Ćwiczenia opracowane zostały w oparciu o program: "Zabawa słówkami metodą PROTI". – nr dopuszczenia: DPN-5002-14/08. Skrót nazwy PROTI pochodzi od słów: Practice- ćwiczenia, Reinforcement-   utrwalanie, Opportunity to acquire language – okazja do przyswojenia języka, Techniques – techniki, Interaction- komunikacja.
 
Całość materiału została podzielona na 9 modułów (części/parts/) głównych plus 3 moduły
(części/parts/) zawierające testy sprawdzające.
 
9 modułów to 9 kręgów tematycznych, w których zawarte są treści programowe. Ćwiczenia mają różny poziom - zgodnie z zasadą stopniowania trudności, a program ma charakter spiralny.
 
 
Zakres tematyczny:
 
Część 1 -  Bawmy się

Część 2 -  Jesień

Część 3 -  Moje zdrowie

Część 4 -  Zwierzęta i zima

Część 5 -  Rodzina

Część 6 -  Części ciała

Część 7 -  Wiosna

Część 8 -  Lato

Część 9 -  Wakacje
 
W każdym module dziecko znajdzie dla siebie od 3 do 6 gier. Wyniki gier są zapisywane – tym samym dziecko każdorazowo otrzymuje informację zwrotną.  Równolegle wyniki pracy dziecka zapisywane są w tzw. „internetowym dzienniczku ucznia”, do którego mają wgląd rodzice. 
                                       
Atrakcyjna forma, szata graficzna, różnorodność gier  i znani z zeszytów ćwiczeń serii PROTI bohaterowie, dodatkowo zachęcają do  korzystania z e-learningu.
 
Tym samym dziecko stale kształci swoje umiejętności, wzbogacając je o coraz to nowsze treści i podnosi poziom znajomości języka.
Patrząc z punktu widzenia korzyści dla dziecka, jakie płyną  z tej formy doskonalenia umiejętności językowych można wymienić: 
 
• naukę poprzez zabawę,
• rozwijanie umiejętności technicznych (obcowanie z nowoczesną metodą nauki przez Internet, która stanowi podstawę kształcenia w XXI wieku),
• odpowiedzialność za wykonane zadanie,
• zwiększenie motywacji do zdobywania wiedzy - motywacja poprzez sprawdzanie wyniku,
• możliwość tworzenia  własnych projektów,
• możliwość popełniania i korygowania błędów, 
 
jak również:
 
• wyrównanie szans na starcie w edukacji językowej w klasie I, wyrównanie poziomu osiągnięć językowych dzieci  przedszkolnych  (standardowe zajęcia języka angielskiego w przedszkolu to przekazanie informacji i przeważnie kilka ćwiczeń, które nie  zawsze dostatecznie utrwalą nowe wiadomości),
• rozwinięcie sprawności manualnych, 
• indywidualizacja procesu nauczania - dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka. 
• uczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji , samokontroli, samodzielności w wykonywaniu ćwiczeń, zwiększenie motywacji do zdobywania wiedzy. 
• zdobywanie wiedzy poprzez możliwość eksperymentowania. 
• wprowadzanie dziecka w świat technologii informatycznej – co jest nieodłączną częścią życia w XXI wieku. 
• kształcenie niepełnosprawnych i chorych, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia.
• przygotowanie młodego pokolenia do korzystania z platform e-learningowych, które stają się nieodłączną częścią kształcenia ustawicznego, obecnie szeroko promowanego dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.
 
Z punktu widzenia korzyści dla rodzica warto przypomnieć, że otrzymuje on na bieżąco informacje o postępach dziecka , co daje większe poczucie uczestnictwa i wpływu na jego edukację  oraz świadomość jego umiejętności. 
 
Nie można zapomnieć o korzyściach dla przedszkola/szkoły. Dla tych placówek to z pewnością nowa forma promocji, wzbogacenie tradycyjnych metod współpracy z rodzicami oraz usprawnienie procesu edukacyjnego. 
 
Projekt CE Proteuss  przyczynia się  tym samym do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. E- learning eProti to z pewnością jeden z ciekawszych, alternatywnych sposobów urozmaicania zajęć językowych w przedszkolu i szkole. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 już ponad 185 tysięcy odbiorców indywidualnych i grupowych korzystało z dostępu do platformy, a ich rzesza ciągle rośnie. 
     
Warto podkreślić, że opanowanie w/w treści poparte żywą konwersacją oraz nauką pisania, może pozwolić dziecku na przystąpienie do egzaminu Cambridge Starters i uzyskanie pierwszego w swoim życiu Certyfikatu – uznawanego na całym świecie. Certyfikat ten określa europejski poziom znajomości języka angielskiego przez dziecko w wieku 7- 10 lat, daje pewność opanowania materiału językowego z poziomu podstawowego i pozwala dziecku na kontynuację nauki na wyższym poziomie zaawansowania. 
 
Demo e-learningu oraz dodatkowe informacje:
www.gra.proteuss.pl oraz www.proteuss.edu.pl
 
(ac)

 
stat4u PortalPOLSKA.pl